top of page

 

 

 

 

VERKOOPSVOORWAARDEN

 1. Om onze firma te verbinden, moet iedere bestelling in onze burelen bevestigd worden.

 2. Wij nemen de nodige maatregelen om de leveringstermijnen te eerbiedigen en nemen geen vertragingspenaliteiten aan.

 3. De vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot annulatie der bestelling.

 4. De goederen reizen op gevaar en voor risico van de bestemmeling.

 5. Iedere klacht, om geldig te zijn, dient per aangetekend schrijven en ten laatste binnen de 5 dagen volgend op de ontvangst der goederen, bij onze firma ingediend te worden.

 6. Alle facturen zijn betaalbaar te Antwerpen.

 7. Behoudens tegenstrijdige bepaling, mogen onze agenten of vertegenwoordigers het bedrag van de factuur niet incasseren.

 8. Het wisselkoersrisico is ten laste van de koper.

 9. Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling, zijn onze facturen contant betaalbaar.

 10. Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag,  zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling rente geven berekend op basis van de Belgische wettelijke intrestvoet vermeerderd met 2%, met een minimum intrestvoet van 12%.

 11. In geval van niet-betaling op de vervaldag, behouden wij ons het recht voor het bedrag van de factuur met 10% te verhogen, met een minimum van €40.

 12. De niet-betaling op de vervaldag van een enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddelijk opeisbaar.

 13. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit de voeren, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn, onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intesten. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door ons zal hiervoor volstaan.

 14. Indien ons vertrouwen in de kredietwaardigheid van de koper geschonden wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering der door koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behouden wij ons het recht voor, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behouden wij ons het recht  voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. Dit alles onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten.

 15. Onderhoudsovereenkomsten op hardware, software of diensten worden altijd, na de vervaldatum, stilzwijgend verlengd voor dezelfde duur, en kan door beide partijen beeindigd worden, mits de inachtneming van een aangetekend schrijven, ten laatste verstuurd 3 maanden voorvervaldatum van de overeenkomsten.

 16. EIGENDOMSVOORBEHOUD

       De goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van de prijs. Alle risico s zijn ten laste van de koper.

       De betaalde voorschotten blijven ons verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

 1. In geval de koper de aan ons toebehorende goederen, zelfs verwerkt, herverkoopt, draagt hij vanaf heden aan ons alle schuldvorderingen over die voortkomen uit deze herverkoop.

 2. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.

 3. In geval van betwisting, zijn de rechtbanken van Antwerpen de rechtbanken van de koper, naar onze keuze, alleen bevoegd.

bottom of page